LAXTHA 장비활용논문
상품배경지식
기초개념 이해  
  Home > 제품정보 > LAXTHA 장비활용논문
 
목록:LAXTHA 장비활용논문
 
 
   
 

[LXPRID-0186]

 

논문제목     : 아마추어 골퍼의 심상훈련시 뇌파와 골프 퍼팅력의 변화

 

논문저자     : 구지은

 

저자소속     : 창원대학교대학원 체육학전공

 

논문등록     : 석사학위논문

 

논문등록일  : 2009년 12월

 

락싸활용제품 : LXM3204

   
 
목록:LAXTHA 장비활용논문
 
  Copyright © LAXTHA Inc. All rights reserved.